fbpx
Home
|
ข่าว

ครม.เห็นชอบร่าง พรบ.งบฯ 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้าน

Featured Image
ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบฯ 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้าน เตรียมเสนอสภาพิจารณา 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. นี้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในวาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 64 นี้ โดยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 185,962.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.66 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมทั้งรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีประมาณการรายได้สุทธิ จำนวน 2,400,000 ล้านบาท และกำหนดวงเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 700,000 ล้านบาท ซึ่งการขาดดุลงบประมาณจำนวนดังกล่าวยังอยู่ในกรอบสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ กรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุน มีจํานวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณที่กําหนดไว้ โดยสํานักงบประมาณได้เสนอมาตรการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี และให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 มี.ค.64 โดยการเพิ่มแหล่งเงินลงทุนของประเทศในช่องทางอื่นนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP), การลงทุนของหน่วยงานในกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย และการใช้เงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ 2548 ทั้งนี้สํานักงบประมาณได้จัดทําคําชี้แจง เหตุผลความจําเป็นของมาตรการดังกล่าว และจะได้จัดทําคําแถลงต่อรัฐสภาต่อไป

 

ครม.มติเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เพิ่มช่องทางโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพิ่มช่องทางโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากทางหนังสือพิมพ์ การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การเรียกประชุมกรรมการ และการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-proxy)

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย 6 ประเด็น ได้แก่ การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทสามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้, บริษัท/คณะกรรมการสามารถส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้, การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องอยู่ภายในราชอาณาจักร และกำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการเรียกประชุมกรรมการ, ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับ กรณีที่คณะกรรมการเรียกประชุม และมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้

นายอนุชา ยังกล่าวถึงการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวว่า จะเป็นผลบวกต่อการดำเนินธุรกิจ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทมหาชนจำกัด ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัดให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสอดคล้องต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วย

 

ครม.อนุมัติหลักการร่างพ.ร.ฎ.การยกเว้นรัษฎากร ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่… พ.ศ.) (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจ้างทำหรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ (Software) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค.พ.ศ.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65

ทั้งนี้ นายอนุชา กล่าวว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มศักยภาพในการดำเนินกิจการและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้รัฐบาลมีข้อมูล ในการกำหนดมาตรการหรือกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วย

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube