fbpx
Home
|
ข่าว

บขส.จัดรถ4,143เที่ยวรับคนเข้ากทม.

Featured Image

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส. ,รถร่วม , รถตู้) อำนวยความสะดวกผู้โดยสารกลับต่างจังหวัด (เที่ยวไป) จำนวน 3,982 เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร , ถนนบรมราชชนนี, เอกมัย ) จำนวน 45,034 คน ส่วนการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร (เที่ยวกลับ) บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส. ,รถร่วม , รถตู้) จำนวน 4,143 เที่ยว รองผู้โดยสารเดินทาง จำนวน 42,969 คน โดยเที่ยวกลับผู้โดยสารเดินทางด้วยรถตู้มากกว่าทำให้จำนวนเที่ยวรถตู้เพิ่มขึ้นแต่จำนวนผู้โดยสารลดลง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและหากผู้โดยสารมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube