fbpx
Home
|
ข่าว

“นฤมล”บินเชียงใหม่พัฒนาแรงงาน

Featured Image

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนด้านแรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานในพื้นที่ หลังจากนั้น ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (สพร.19 เชียงใหม่) นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมแปลงผักสาธิต การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำลึก และระบบควบคุมการปลูกพืชด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) รมช.แรงงาน กล่าวตอนหนึ่งว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทย ดังนั้น การพัฒนาแรงงานต้องครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ สร้างแรงงานที่มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานฝีมือให้สูงขึ้น และให้โอกาสแก่กลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ตามแนวคิด “สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ” เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจต่อไป การพัฒนาทักษะฝีมือต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานในพื้นที่ และตรงกับตลาดต้องการด้วย จึงจะส่งผลให้แรงงานมีอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube