fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ผู้ว่าฯนราธิวาสลงนามMOUมาตรการป้องโควิด

Featured Image
ผู้ว่าฯนราธิวาส ลงนาม MOU มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องด้วยในห้วงระหว่างวันที่ 13 หรือ 14 เมษายน – 12 หรือ 13 พฤษภาคม 2564 จะเป็นช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 (พ.ศ. 2564) ที่ชาวไทยมุสลิมต้องปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอด การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอี๊ยะติก๊าฟที่มัสยิด รวมทั้งการเลี้ยงละศีลอด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติศาสนา และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

จึงขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิมชาวจังหวัดนราธิวาสทุกท่าน ได้ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสและประกาศจุฬาราชมนตรี ด้วยความเคร่งครัด ดังนี้

 1. งดถมน้ำลายในสถานที่สาธารณะโดยเด็ดขาด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 2. หลีกเลี่ยงการให้สลาม ด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม แต่ให้ยกมือกล่าวคำทักทาย “อัสลามูอาลัยกุม” แทน
 3. หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงละศีลอดเป็นหมู่คณะ โดยผู้ดำเนินการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานที่จัดเลี้ยงต้องเป็นที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกและมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร
 4. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมาก เช่น ตลาดรอมฎอน หากจำเป็นควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
 5. หากสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าบ้าน แนะนำให้รีบทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำสระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
 6. ให้มีการทำความสะอาดภายในมัสยิดและจุดสัมผัสร่วม เช่น มือจับประตู หน้าต่าง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 7. การปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิด เช่น การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอี๊ยะตีกาฟให้มีการเว้นระยะระหว่างบุคคล 1-2 เมตร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 8. การละหมาดตะรอเวียะห์ ให้กระชับเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจไม่เกิน 45 นาที

และหากพื้นที่ใดพบผู้ติดเชื้อหรือเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดใช้ดุลยพินิจร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด ประกาศงดการจัดเลี้ยงละศีลอด งดการละหมาดวันศุกร์ ละหมาดตะรอเวียะห์ที่มัสยิด โดยให้ละหมาดที่บ้าน และงดการเอี๊ยะติกาฟที่มัสยิด เป็นกรณีไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube