fbpx
Home
|
ข่าว

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯพระราชทานเข็มที่ระลึกในงาน’เพื่อนพึ่งภาฯ 2563′

Featured Image

วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 27 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เฝ้าถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการสนับสนุน ส่งเสริม การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ พร้อมกับนำผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิฯ เฝ้า รับพระราชทานเข็มที่ระลึกงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563″ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ อาทิ VTR ถวายพระพร โดยผู้แทนชุมชนเครือข่ายเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 20 เครือข่าย ,การแสดงขับร้องเพลง “สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ซึ่งมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ ประพันธ์เพลง ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในการช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย ให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในยามปกติสุข และในยามทุกข์ยากเดือดร้อน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube