fbpx
Home
|
ทั่วไป

เครือซีพี ติดลิสต์บริษัทชั้นนำที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก

Featured Image
เครือซีพี ติดลิสต์บริษัทชั้นนำที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก หรือ The 2021 World’s Most Ethical Companies จาก Ethisphere สถาบันระดับโลกที่กำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม

23 กุมภาพันธ์ 2564 – เครือเจริญโภคภัณฑ์(เครือซีพี) ได้รับการคัดเลือกจาก Ethisphere สถาบันชั้นนำระดับโลก ที่กำหนดและประมวลมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม ให้เป็น 1 ในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ประจำปี 2564 หรือ The 2021 World’s Most Ethical Companies โดยในปีนี้ มีบริษัทจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก 22 ประเทศ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก รวมทั้งสิ้น 135 บริษัท อาทิ  Kellogg, LinkedIn, Sony, L’OREAL, Microsoft, PepsiCo, Prudential, Kimberly-Clark, General Motors LLC, Mastercard, Schneider Electric, Tata Steel เป็นต้น

มร.ทิมโมธี เออร์บลิค (Timothy Erblich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน Ethisphere เปิดเผยว่า ท่ามกลางการเผชิญหน้า และรับมือกับความท้าทายที่ยากลำบากในปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน แต่ปรากฏว่ายังมีบริษัทที่มีภาวะผู้นำ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ส่วนได้เสียในด้านการมีจริยธรรม และความซื่อสัตย์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ต่อคุณค่าสูงสุด ที่ส่งผลในเชิงบวกต่อชุมชนของธุรกิจนั้น ๆ ในการนี้ Ethisphre ขอแสดงความยินดีกับทุกบริษัทที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า การที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก จากสถาบัน Ethisphere ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือการประกอบธุรกิจด้วยจริยธรรมตามมาตรฐานระดับโลก

นอกจากนี้เครือฯ ยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม ซึ่งเป็นค่านิยมองค์กรที่สำคัญของเครือฯ ที่ถือเป็นรากฐานของจริยธรรมขององค์กรตั้งแต่ยุคบุกเบิกธุรกิจ  รวมถึงการยึดธรรมาภิบาลเป็นเสาหลักในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการที่เครือฯ ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือ และการสนับสนุนของพนักงานในเครือฯ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง คู่ค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนกลไกด้านธรรมาภิบาลขององค์กร ให้ยกระดับเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯ

“การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในทุกประเทศที่ประกอบธุรกิจ และการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ ดังนั้น การดำเนินธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืนและมีจริยธรรม จึงเป็นรากฐานที่เครือฯ ยึดมั่นในการดำเนินงานทุกมิติ” ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าว

ระเบียบวิธีและการให้คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก เป็นการประเมินอย่างเข้มข้น ภายใต้ระบบ Ethics Quotient® ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Ethisphere ประกอบด้วยคำถามมากกว่า 200 คำถาม ใน 5 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านวัฒนธรรม
  2. ด้านบทบาททางสิ่งแวดล้อมและสังคม
  3. ด้านบทบาททางจริยธรรม
  4. ด้านการกำกับดูแลกิจการ
  5. ด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม และสนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่ง

กระบวนการดังกล่าว เป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อรวบรวม และกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมชั้นนำขององค์กรในอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งในปีนี้ มีการตั้งคำถามเพื่อประเมินว่า แต่ละองค์กรมีศักยภาพในการปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การรับมือกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล รวมทั้งมีมาตรการด้านความปลอดภัย ความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคมอย่างไร

ผู้ได้รับรางวัล

รายชื่อบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกปี 2021 สามารถดูได้ที่ https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees

เกี่ยวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ :

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นบริษัทไทยชั้นนำระดับโลกที่ประกอบธุรกิจหลากหลาย และเติบโตคู่สังคมไทยมาครบ 1 ศตวรรษ ด้วยเพราะยึดมั่นในค่านิยมองค์กร “3 ประโยชน์” กล่าวคือ ประโยชน์ต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน และสุดท้ายก็จะเกิดเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับโลก เป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม แก่ประเทศไทย และทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน ปัจจุบันมีการดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 8 สาย ครอบคลุม 14 กลุ่มธุรกิจ โดยมีการค้าการลงทุนในกว่า 21 ประเทศ มีพนักงานกว่า 350,000 คน

เกี่ยวกับสถาบัน Ethisphere :

Ethisphere® Institute เป็นสถาบันชั้นนำระดับโลก ในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติทางธุรกิจที่มีจริยธรรม ซึ่งขับเคลื่อนลักษณะขององค์กร ความไว้วางใจของตลาด และความสำเร็จทางธุรกิจ Ethisphere มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการวัด และกำหนดมาตรฐานจริยธรรมหลัก โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถปรับปรุงลักษณะขององค์กร วัดผล และปรับปรุงวัฒนธรรม Ethisphere ยกย่องความสำเร็จที่เหนือกว่าผ่านโปรแกรมการยกย่อง บริษัท ที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก และมอบชุมชนผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้วย Business Ethics Leadership Alliance (BELA) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ethisphere ได้ที่: https://ethisphere.com

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube