fbpx
Home
|
ข่าว

รมว.คมนาคมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล

Featured Image

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กระทรวงคมนาคม เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน และสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมาน สามัคคี มีความสุข ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยหน่วยราชการในพระองค์ 904 เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ทำหน้าที่ควบคุม อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง เหมาะสม และสมพระเกียรติ ซึ่งรัฐบาลได้ต่อยอดพระราชปณิธานการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ เห็นชอบให้ส่วนราชการเชิญชวนให้ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เป็นการพัฒนาสังคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยการจัดทำเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้จิตอาสาไปช่วยงานภาครัฐและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กระทรวงคมนาคม เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563” โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้นำจิตอาสา 904 กระทรวงคมนาคม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube