fbpx
Home
|
ข่าว

ห้างเข้มสวมแมสวัดอุณหภูมิสแกนไทยชนะ

Featured Image

หลังจากมีกระแสการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจากการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและกระจายกลุ่มจังหวัดเสี่ยงไปในพื้นที่ต่างๆรวมถึงกรุงเทพฯด้วยนั้น จากการลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมของประชาชนผู้บริโภคที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้า พบว่า ทางผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ายังคงมีความเข้มงวดในเรื่องของการ ตรวจวัดอุณหภูมิ ด้วยเครื่องอัตโนมัติ และมีการกำชับให้สแกนไทยชนะ สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่ใช้บริการซึ่งประชาชนโดยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับทางผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ในขณะที่ผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประชาชนผู้มาใช้บริการนั้นส่วนใหญ่ปฏิบัติตามหลักการในเรื่องของการป้องกันทางด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวด แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เริ่มมีความหละหลวมเนื้อเรื่องของการเว้นระยะห่างไปบ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อย และจากการสอบถามผู้มาใช้บริการ พบว่า ไม่ได้รู้สึกกลัวการระบาดของโควิด-19 เพราะโดยรวมทางห้างมีมาตรการดูแลตามปกติ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนใช้บริการ แต่โดยส่วนตัวก็จะเลี่ยงการสัมผัสพื้นที่ต่างๆ โดยตรง อย่างบันไดเลื่อน ปุ่มลิฟท์ เพราะว่ายังคงใช้บริการซื้อสินค้าตามปกติจึงต้องเน้นระวังตัวเองเป็นพิเศษ โดยไม่ไปที่สุ่มเสี่ยงตามในข่าว ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ใช้เจลแอลกอฮอล์ทันทีเมื่อสัมผัสพื้นที่สาธารณะ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube