fbpx
Home
|
ข่าว

“นิพนธ์”มอบที่ดินทำกินให้ปชช.เชียงใหม่

Featured Image

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ตาล และป่าแม่ยุย” ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 665 ฉบับ โดยมีนายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชน ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีการส่งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาของประชาชนให้มีที่ดินทำกิน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ รายได้ และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยรัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนไร้ที่ดินทำกิน ตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่อนุญาตให้ประชาชนทำกินในพื้นที่ของรัฐ เช่น เขตป่า และพื้นที่สาธารณประโยชน์อื่น ๆ เพื่อเป็นการรับรองสิทธิ์การเข้าไปอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งจะช่วยเป็นหลักประกันความมั่นคงในการถือครองแปลงที่ดิน สร้างโอกาสให้ประชาชนรากหญ้าในพื้นที่ได้เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาผืนที่ดินที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ และสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น จากนั้น นายนิพนธ์ และคณะฯ เดินทางไปมอบสมุดประจำตัวให้แก่ นายแก้ว ไชยชมชื่น อายุ 71 ปี ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 งาน 17 ตารางวา ปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ให้เข้าร่วมในโครงการและรับรองสิทธิ เพื่อการอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาล และป่าแม่ยุย” ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 705 ราย จำนวน 665 แปลง 2,006 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube