fbpx
Home
|
ทั่วไป

ประกาศยกเลิกสำเนาบัตร ปชช. ยกเว้นมีเหตุจำเป็น!!

Featured Image

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลดภาระให้กับประชาชนและรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แต่เว้นเหตุจำเป็นในบางกรณี 

          หากใครยังจำกันได้เรื่องนี้เคยมีข่าวมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาว่าจะมีการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน แต่ก็ยังไม่ได้มีการประกาศและนำไปใช้อย่างชัดเจน จนวันนี้มีเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา สรุปใจความได้ดังนี้ 

1.ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

2.กรณีจำเป็นและต้องการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว

3.กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจที่ผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

          หากดูจากประกาศก็พอสรุปได้ว่า ประชาชนก็ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านเวลาไปติดต่อกับราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง หากต้องใช้หรือจำเป็น(ไม่ได้มีบอกชัดเจนว่ากรณีใดบ้าง) เจ้าหน้าที่ต้องจัดทำสำเนาเองห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือกรณีมอบอำอาจอันนี้ก็ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนอยู่ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับอะไร ทาง ไอ.เอ็น.เอ็น.จะแจ้งให้ทุกคนทราบอย่างแน่นอน 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

ขอขอบคุณข้อมูล

ประกาศกรมการปกครอง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube