fbpx
Home
|
ข่าว

เด้งผบก.ตราดเข้ากรุเซ่นปมบ่อนแพร่โควิด

Featured Image

พล.ต.ท.วีระ จีรวีระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (ผบช.ภ.2 ) ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 6/2564 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2563 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ โดยให้ พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด มาปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 หรือ ศปก.บช.ภ.2 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ใจความว่า ด้วยตำรวจภูธรภาค 2 มีคำสั่งที่ 2/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไร กรณีปรากฏข่าวทางสื่อสารมวลชนและสื่อออนไลน์ต่างๆ ว่ามีการตรวจพบผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยผู้ป่วยจำนวนหนึ่งมีประวัติเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 6(2) และข้อ 8(2) จึงให้ พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยขาดจากตำแหน่งเดิมและมอบหมายให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube