fbpx
Home
|
ข่าว

เงินเฟ้อธ.ค.63ลบน้อยแตะ0.27%

Featured Image

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อในช่วงเดือนธันวาคม 2563 พบว่า อัตราเงินเฟ้อยังคงติดลบอยู่ที่ร้อยละ 0.27 แต่เป็นการติดลบที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรการในการกระตุ้นจากภาครัฐส่งผลดีกับอัตราเงินเฟ้อให้ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อในปี 2563 ยังคงติดลบอยู่ที่ร้อยละ 0.85 โดยยังคงเป็นไปตามกรอบที่กระทรวงพาณิชย์ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 กระทรวงพาณิชย์ยังคงต้องเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด คาดว่ามีโอกาสที่อัตราเงินเฟ้อจะสามารถปรับตัวดีขึ้นเป็นบวกได้จากความต้องการบริโภคสินค้าที่มีมากขึ้น โดยประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.2

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube