fbpx
Home
|
ข่าว

บัวใหญ่สั่งปิดโรงเรียนอีก1สัปดาห์

Featured Image

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 นั้น โดยที่การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และได้มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน จึงได้มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปดังกล่าว ซึ่งทางอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มตัวเลขผู้ติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อ 3 ราย ทางอำเภอหวั่นผลกระทบที่จะได้รับ จึงสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล 1-3 โรงเรียนภาครัฐ 2 แห่ง โรงเรียนเอกชน 3 แห่ง และวิทยาลัยการอาชีพอีก 2 แห่ง โดยสั่งปิดต่อไปอีก 1 สัปดาห์ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ในขณะเดียวกัน มีสถานศึกษาอีกหลายแห่งทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว โดยขยายเวลาปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ออกไปอีก 1 สัปดาห์ หลังพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีก และในจังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 7 ราย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยให้ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2564 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และทำแบบฝึกใบงานให้นักเรียน อย่างเช่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ของจังหวัด กำหนดเปิดเรียนวันที่ 11 มกราคม 2564 ขณะที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา และโรงเรียนมารีย์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ชื่อดังของจังหวัด ก็กำหนดเปิดเรียนวันที่ 11 มกราคม 2564 เช่นกัน แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ให้นักเรียนพักอยู่ที่บาน งดการสัญจรไปสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อสังคมโดยรวมและตัวนักเรียนเอง ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ก็ได้ออกประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดระลอกใหม่ โดยปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทุกกรณี จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  และให้นักศึกษา บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ส่วนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปฏิบัติงานที่บ้าน แต่หากนักศึกษาและบุคลากรเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จะต้องกักตัว 14 วันในที่พักอาศัย ทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือ ควบคุม และป้องกันตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด เพื่อไม่ให้โควิด-19 แพร่ระบาดในพื้นที่

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube