fbpx
Home
|
ข่าว

“สุชาติ”ระบุปี64สภามุ่งเดินหน้าพิจารณากฎหมาย

Featured Image

นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 กล่าวถึงกรอบการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรปี 2564 ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรมีนโยบายอยู่แล้วที่จะประชุมสภาให้ได้ผลงานออกมามากที่สุด ทั้งเรื่องการพิจารณาเพื่อนำไปสู่การออกกฎหมายให้ได้มากที่สุด การตั้งกระทู้ถามจาก ส.ส. ซึ่งนำปัญหาจากประชาชนมาตั้งถามให้รัฐบาลช่วยแก้ไข รวมไปถึงการเปิดให้ ส.ส.หารือความเดือดร้อนประชาชนส่งต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นแนวทางที่สภาพยายามจะใช้คลี่คลายปัญหา รวมถึงการเปิดให้ ส.ส.ทุกคนได้อภิปรายแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ ซึ่งต้องยอมรับว่าเวลาการประชุมสภามีจำกัด แต่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก ส.ส.ทุกคนเป็นอย่างดี ในการทำงานภายใต้กรอบเวลา การอภิปรายอยู่ในสาระ ไม่เป็นการใช้เวลาฟุ่มเฟือย จึงถือเป็นการยกระดับให้สภาชุดนี้ นายสุชาติ กล่าวด้วยว่าในปี 2564 ขอเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองกับรัฐสภาผ่านกลไกที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มากขึ้น ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการเสนอกฎหมายเข้ามาหลายฉบับ และรัฐธรรมนูญบัญญัติให้กฎหมายทุกฉบับต้องผ่านความเห็นจากประชาชน ขณะเดียวกันประชาชนยังสามารถส่งเรื่องร้องเรียนผ่าน ส.ส.ให้นำเข้ามาหารือในสภา ซึ่งการหารือนับเป็นประโยชน์อย่างมาก เมื่อ ส.ส.หารือในที่ประชุมสภาแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องทวงถามติดตามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และใช้กลไกของรัฐสภา ซึ่งมาจากตัวแทนที่ประชาชนเลือกเข้ามา ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้กับประเทศ ขอให้ประชาชนใช้สิทธิของตนเองในการใช้กลไกรัฐสภาช่วยเหลือดูแล

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube