fbpx
Home
|
ทั่วไป

ขั้นตอนขอสิทธิ “ลดค่าน้ำ ค่าไฟ” และ เงื่อนไข เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Featured Image

          เปิดช่องทาง ขั้นตอน และ เงื่อนไข ในการลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ ค่าไฟ” ให้แก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 รวม 12 เดือน

          จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการและขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา อนุมัติงบกลาง ปี 64 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ (เป็นจำนวน 27,005.66 ล้านบาท) เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยหนึ่งในมาตรการนั้นคือ ลดค่าน้ำ ค่าไฟ (วงเงิน 2,018 ล้านบาท) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 รวมเป็นเวลา 12 เดือน ให้แก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้

เงื่อนไขการขอลดค่าไฟ

 • กรณีผู้ขอสิทธิใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • กรณีผู้ขอสิทธิใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • กรณีผู้ขอสิทธิใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด ครอบคลุม 1.9 ล้านครัวเรือน โดยประมาณ

เงื่อนไขการขอลดค่าน้ำ

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน /เดือน ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเอง
 • กรณีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด ครอบคลุมประมาณ 186,625 ครัวเรือน

          ทั้งนี้ สำหรับผู้มีบัตรฯ ที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ เพื่อยืนยันตัวตน

ขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าไฟ

 1. ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงเข้าสู่เว็บไซต์ www.meagate1.mea.or.th/welfareregisแต่หากเป็นส่วนภูมิภาคให้เข้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.eservice.pea.co.th/WelfareRegister/
 2. กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
 3. กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
 4. กรอกชื่อ-นามสกุล 
 5. กรอกที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 6. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 7. เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน
 8. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน
 9. กดปุ่ม ลงทะเบียน

* กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน

ขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำ

 1. ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคเข้าสู่เว็บไซต์ คลิกได้ที่นี่
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 3. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
 4. กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 5. เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 6. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม ตกลง

*กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน

ท่านสามารถติดตามข่าวสารโครงการรัฐเพิ่มเติมได้ที่ iNN News

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube