fbpx
Home
|
ข่าว

นครพนมจัดถุงยังชีพช่วยผู้ถูกกักตัวโควิด

Featured Image

ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากสภากาชาดไทย ให้กับ นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนม ซึ่งเป็นตัวแทนอำเภอต่าง ๆ เพื่อนำไปส่งต่อยังผู้กักกันตัวเพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เดินทางกลับมาภูมิลำเนาจังหวัดนครพนม ภายหลัง นางกรรณิกา  กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางพรรณวดี รอดงาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้ระดมกำลังคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ตลอดจนบุคลากร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนมที่ 1 ช่วยกันแพ็คเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ถุงยังชีพสภากาชาดไทย (ชุดธารน้ำใจ) จนแล้วเสร็จตามจำนวนที่ร้องขอ 318 ชุด ตามข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากสภากาชาดไทยในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากที่มีประชาชนที่เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยองกลับมาภูมิลำเนาจังหวัดนครพนม และต้องเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนด โดยต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในแต่ละท้องที่ ได้ทำการบันทึกข้อมูลคำร้องขอความช่วยเหลือ ผ่านระบบ application “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย และผ่านการรับเรื่องของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นำไปสู่การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือในครั้งนี้ โดย 1 ชุด จะประกอบไปด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง ผงซักฟอก สบู่ แชมพู  ข้าวสาร และน้ำดื่มที่สามารถดำรงชีพได้ 14 วัน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube