fbpx
Home
|
ข่าว

“ชัยวุฒิ”เร่ง”Smart City”ภายในปี65มี100เมือง

Featured Image
“ชัยวุฒิ” เร่งลุย Smart City ภายในปี 65 มี 100 เมือง ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีเป้าหมายว่า ภายในปี 2565 ประเทศไทยจะมีเมืองอัจฉริยะทั้งหมด 100 เมือง

ทั้งนี้นายชัยวุฒิ ระบุว่า ที่ผ่านมาในแต่ละประเทศก็มีนิยามของ Smart City แตกต่างกันออกไป สำหรับกระทรวงดีอีเอส Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ มีความหมาย คือ เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube