fbpx
Home
|
ข่าว

โคราชติวเข้มนายจ้างลูกจ้างเน้นใส่ใจป้องกันโควิด

Featured Image

ที่โรงแรมเซ็นเตอร์พอยด์ เทอร์มินอล21 โคราช นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างกฎระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งกับการทำงานของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ตลอดจน ให้นายจ้าง ลูกจ้าง สามารถอยู่ร่วมกัน  เข้าใจซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานได้อย่างยั่งยืน และทำให้สถานประกอบการและลูกจ้างได้ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในที่ทำงานอีกด้วย  ซึ่งมีสถานประกอบการต่างๆ ให้ความสนใจ ส่งลูกจ้างเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน โดยภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ ,การบรรยายเรื่องหลักคุณธรรมจริยธรรมของผู้ใช้แรงงาน และคุณสมบัติพื้นฐานที่นายจ้างต้องการการพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน การเสริมสร้างความรับผิดชอบและวินัยที่พึงปฏิบัติในเบื้องต้น รวมทั้ง การบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน และเรื่องทักษะการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ  และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานอีกด้วย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube