fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

กรอ.ติวโรงงานเสริมพร้อมระงับเหตุภัยสารเคมี

Featured Image
กรอ.ชวนเจ้าของโรงงานฯ อบรมออนไลน์ “ป้องกันภัยพิบัติจากสารเคมี-เสริมความพร้อมระงับเหตุ”

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศในส่วนของภาคการผลิต พบว่ามีใช้สารเคมีหลากหลายชนิดในกระบวนการผลิต ซึ่งสารเคมีที่ใช้นั้นมีทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีทั้งโรงงานที่ผลิตสารเคมี โรงงานแบ่งบรรจุสารเคมี และโรงงานที่นำสารเคมีไปใช้ในกระบวนการผลิตทั้งที่ได้ผลผลิตเป็นเคมีภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งสารเคมีแต่ละชนิดก็มีความเป็นอันตรายที่แตกต่างกัน เช่น ไวไฟ กัดกร่อน หรือมีความเป็นพิษ เป็นต้น ซึ่งหากเกิดการรั่วไหลของสารไวไฟอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ดังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ หรือหากเกิดการรั่วไหลของสารพิษอาจทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือชุมชนโดยรอบโรงงานได้

กรอ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโรงงานให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562) ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรม “การป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี และเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ” ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีการเก็บหรือการใช้สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยสารเคมีในการป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมีและเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

สำหรับการฝึกอบรม “การป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี และเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยเป็นการจัดอบรมในระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ที่ www.diw.go.th/regis_safety/ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มความปลอดภัยสารเคมี โทร 0-2202-4220 ในวันและเวลาราชการ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube