fbpx
Home
|
ข่าว

ไทยสร้างไทย เรียกร้อง กทม.รับผิดชอบผู้ซื้อห้องชุด

Featured Image
พรรคไทยสร้างไทย เรียกร้อง กทม.รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับผู้ซื้อห้องชุดและเจ้าของโครงการที่ได้รับเสียหาย

แถลงการณ์คณะกรรมการกฎหมายและการเมือง พรรคไทยสร้างไทย ระบุว่าตามที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับพวกรวม 16 คน ได้ยื่นฟ้องผู้อำนวยการเขตวัฒนา กับพวก รวม 5 คน โดยมีบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จำกัด เป็นผู้ร้องสอดต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวม 4 ฉบับ ที่ออกให้กับผู้ร้องสอด ต่อมาศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตทั้ง 4 ฉบับโดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับ นั้น

แม้ตามกฎหมายผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ร้องสอดมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดก็ตาม แต่หากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนอาคารดังกล่าวจะต้องถูกรื้อถอนเพราะเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ความเสียหายจึงเกิดจากการที่กรุงเทพมหานครได้ออกใบอนุญาตให้กับเจ้าของโครงการทั้ง 4 ฉบับ ทำให้สามารถก่อสร้างและเปิดขายห้องชุดให้กับประชาชนได้ ส่วนประชาชนเมื่อเห็นว่าโครงการได้รับใบอนุญาตถูกต้องก็จองซื้อและชำระเงิน แต่เมื่อการออกใบอนุญาตเป็นไปโดยไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลโดยตรงมาจากการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ กรุงเทพมหานครจึงต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า ผู้ซื้อห้องชุด และเจ้าของโครงการมีสิทธิฟ้องกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ตามนัยคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 441/2560 ที่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงทำนองเดียวกันกับคดีนี้ไว้แล้ว โดยมีสิทธิที่จะฟ้องได้ทันทีโดยไม่จำต้องรอผลของคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแต่อย่างใด

พรรคไทยสร้างไทยจึงขอเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย ได้แก่ ผู้ซื้อห้องชุดและเจ้าของโครงการ ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับผู้ซื้อห้องชุดและเจ้าของโครงการที่ได้รับเสียหาย เพราะประชาชนได้รับความทุกข์จากสถานการณ์โควิดที่เกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลมากพอแล้ว กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงไม่ควรสร้างภาระให้ประชาชนเพิ่มที่จะต้องเสียค่าขึ้นศาลหรือค่าทนายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองอีก

พรรคไทยสร้างไทยขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ซื้อโครงการที่ได้รับความเสียหายทุกท่านและพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube