fbpx
Home
|
ข่าว

ครม.รับทราบแผนลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่

Featured Image

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไวรัสโควิด-19 โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อปท. ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด สำหรับรายละเอียดของแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ชื่อในการรณรงค์คือ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในส่วนของมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมี 5 มาตรการประกอบด้วยมาตรการด้านการบริหารจัดการ เช่น จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระดับส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ และอปท., มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม เช่น การสำรวจตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และดำเนินการให้มีความปลอดภัย ส่วนจุดตัดทางรถไฟให้การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับอปท. กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัย เช่น จัดทำป้ายให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตเห็นได้ชัดเจน, มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ เช่น ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับจังหวัด กำกับ ควบคุม ดูแล รถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานประจำรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด เป็นต้น, มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เช่น ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และต่อเนื่องในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เช่น จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการและประสานงาน และการเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพและกู้ภัย น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบซื้อขายยาเสพติดในเรือนจำและทัณฑสถาน ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เสนอ พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมาตรการไปพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ป.ป.ช.ได้เสนอมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบซื้อขายยาเสพติดในเรือนจำ คือ กรณีผู้ต้องขังเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเงินสามารถติดต่อสั่งการค้ายาเสพติดได้อย่างอิสระกับเครือข่ายภายนอกเรือนจำ ให้เรือนจำทั่วประเทศห้ามเจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆในเรือนจำ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับผู้ให้บริการเครือข่ายในการตรวจจับสัญญาณการโทรออกเป็นรายวัน โดยส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรายงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบเพื่อลงโทษผู้บัญชาการเรือนจำ และขยายผลการปราบปราม รวมทั้งให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีตรวจพบยาเสพติดในเรือนจำ ให้กรมราชทัณฑ์เปิดเผยผลการตรวจจับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในเรือนจำให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยเปิดเผยผลการดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบซื้อขายยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำด้วย กรณีผู้ต้องขังให้สินบนกับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตให้คณะกรรม การป.ป.ช.พิจารณาประกาศกำหนดตำแหน่งให้เจ้าหน้าที่เรือนจำที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป.ป.ช. และกรณีผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเงินสามารถสั่งการให้เครือข่ายค้ายาเสพติดข่มขู่หรือทำร้ายเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมมือทำงานเป็นการถาวร สังเกตการณ์ ควบคุมดูแลผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายใหญ่ที่ถูกคุมตัวในเรือนจำความมั่นคงสูงสุดเป็นการพิเศษ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube