fbpx
Home
|
บันเทิง

“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ปลอดภัยห่างไกลโควิด

Featured Image

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กลุ่มบริษัท เซิร์ชฯ, กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ, บริษัท ห้างขายยาตราใบห่อ จำกัด และสวนสนุกดรีมเวิลด์ จัดทำ www.สงกรานต์ออนไลน์.com เพื่อนำเสนอประเพณีสงกรานต์ตามอย่างวิถีไทย ให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่  สืบสานวัฒนธรรมไทย” แบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในระบบออนไลน์

พร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมเล่นน้ำในสถานที่ยอดนิยม ได้แก่ ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ,  ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น, ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ และหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นการเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ตามอย่างประเพณีไทย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ สืบสานต่อประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทยเราให้ยั่งยืนสืบไป

โดยประชาชนทุกท่านไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในเมืองไทย หรือในต่างแดน ก็สามารถร่วมกิจกรรมสงกรานต์ออนไลน์กับเราได้ แม้จะอยู่ที่บ้าน หรือเข้า State quarantine ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เราจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

สามารถร่วมกิจกรรมสงกรานต์ออนไลน์ได้ทาง www.สงกรานต์ออนไลน์.com ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 เมษายน 2564 นี้

#สงกรานต์ออนไลน์ #วันสงกรานต์ #สงกรานต์2021 #Songkran2021

**ข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงวัฒนธรรม

แนวทางที่พึงปฏิบัติเพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

“สงกรานต์วิถีใหม่”

การจัดกิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศคบ.) โดยยึดถือตามมาตรการ DMHT (T:Tracking)* อย่างเคร่งครัด ได้แก่

การจัดพิธีรดน้ำดำหัว พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ หลีกเลี่ยงการจัดในที่คับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ตามขนาดของสถานที่ กำหนดให้ ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร และการรดน้ำฯ ให้มีการเรียงแถวเข้ารดน้ำแบบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

​การจัดงานสงกรานต์ ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี และในพื้นที่ที่แสงแดดส่องถึง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ และงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด ได้แก่ งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยง และสังสรรค์  ในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่ และขอความร่วมมืองดดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ขององค์กร/หน่วยงาน/ผู้จัดงานต้องอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ควบคู่ไปกับมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

“สืบสานวัฒนธรรมไทย”

จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในเทศกาลสงกรานต์ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงาม โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม สืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์ ได้แก่ การทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์รักษาศีล และสรงน้ำพระพุทธรูป เป็นการรักษากายใจให้สะอาดผ่องแผ้ว เพื่อเป็นสิริมงคล และยังเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทย

ย้อนยุค เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้ง สนับสนุนศิลปินพื้นบ้านในการจัดกิจกรรม การละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 

DMHT (T:Tracking)

D คือ Social Distancing : การเว้นระยะห่างระหว่างกัน

M คือ Mask Wearing : สวมหน้ากากอนามัย/ ผ้า ตลอดเวลา

H คือ Hand Washing : การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

T คือ Tracking : การสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งที่เข้ารับบริการ และ Testing การสังเกตอาการตัวเอง หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) ให้รีบพบเจ้าหน้าที่ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับการตรวจทันที

 

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube