fbpx
Home
|
ทั่วไป

ศิริราชแจ้งแพทย์ประจำบ้านติดโควิด 2 ราย

Featured Image
ศิริราชแจ้ง แพทย์ประจำบ้านติดโควิด 2 ราย ยกระดับป้องกันเข้ม ลดการบริการห้องผ่าตัดลง 50%

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช เปิดเผยว่า แพทย์ประจำบ้าน รพ.ศิริราช สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด 1 ราย และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ติดเชื้อโควิด-19 รวม 2 ราย

จากการสอบสวนโรคทราบว่าติดเชื้อจากภายนอกโรงพยาบาลโดยไม่รู้ตัวและได้เข้ามาตรวจหาโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และพบว่ามีการติดเชื้อทั้ง 2 ราย ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้ดำเนินการการตรวจสอบคัดกรองกลุ่มบุคลากรและผู้ป่วยที่เข้าข่ายสัมผัสใกลัชิดกับแพทย์ทั้ง 2 ราย และได้ดำเนินเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที ในวันที่ 8 เมษายน 2564 และทำตรวจคัดกรอง NP swab กลุ่มบุคลากรที่เข้าข่ายความเสี่ยงสูงและปานกลางและให้หยุดการปฏิบัติงานและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ,ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (ใกล้ชิดกับแพทย์ทั้ง 2 ราย)

กรณีที่ยังเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราชจัดให้อยู่ในห้องผู้ป่วยแยกโรค กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกทางโรงพยาบาลจะติดต่อ เพื่อให้เข้ารับการคัดกรองหาเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ที่โรงพยาบาลต่อไป ส่วนบุคลากรที่สัมผัสใกล้ชิดแพทย์ที่ติดเชื้อทั้ง 2 ราย ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง

ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าว ทำให้โรงพยาบาลศิริราชต้องยกระดับมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อที่โรงพยาบาลได้ดำเนินการมาแล้วให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ด้วยการจัดให้มีการสลับการทำงานของเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 ทีมให้บุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่เสี่ยง และหากมีอาการหรือความเสี่ยงให้รายงานตัวที่ Staff Center ทันทีและมีความจำเป็นลดการให้บริการผู้ป่วยลงเนื่องจากบุคลากรบางส่วนต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น

โดยจะลดการบริการห้องผ่าตัดลง 50% สำหรับผู้ป่วยนอกขอความร่วมมือเลื่อนการเข้ารับบริการ หรือใช้บริการผ่านแพทย์ออนไลน์แต่ยังคงให้บริการเฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรืออาการไม่คงที่ พร้อมขอให้ผู้มารับบริการและญาติรวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความมั่นใจในมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาสศิริราช

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube