fbpx
Home
|
ทั่วไป

ผบ.ตร.มอบงาน”บิ๊กโจ๊ก”คาดประเดิมจิตสาอาสา

Featured Image
ผบ.ตร.มอบหมายงาน “บิ๊กโจ๊ก” คาดประเดิมงานพัฒนาจิตสาอาสาเป็นงานแรก หลังกลับเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ.9) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

วันที่ 2 มีนาคม 64 ที่ ตร.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)มีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 151/2564 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ที่ปรึกษา (สบ.9) ด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.มีมติเห็นชอบให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ.9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา และ (4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.ให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนบริหารราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นไปตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ซาติ

2.ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

สำหรับงานใดที่ริเริ่มขึ้นใหม่ งานพัฒนา หรืองานใดที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงไปจากระเบียบแบบแผนที่ใช้ปฏิบัติอยู่ ให้เสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube