fbpx
Home
|
ภูมิภาค

นราฯสั่งปิดแล้ว3ชุมชน-แหล่งท่องเที่ยวดัง

Featured Image
ปิดแล้ว 3 ชุมชน 6 แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนราธิวาส หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยอดสะสมแตะ 515 ราย

 

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข:กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.นราธิวาส ระลอกเริ่ม 1 เม.ย.2564 เป็นต้นมา โดยข้อมูลวันที่ 1 พ.ค.2564 ยอดผู้ป่วยสะสม (รวมที่มาจากต่างประเทศ) จำนวน 515 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาล 43 ราย รักษาหาย 471 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส ระลอกใหม่ ทำให้ล่าสุดนายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.นราธิวาส ได้มีคำสั่งที่ 2457/2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นราธิวาส ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2564 ดังต่อไปนี้

1.ให้ปิดชุมชน 3 ชุมชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาสซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ประกอบด้วย ชุมชนเมาะสือแม,ชุมชนกำปงบารู 2 และชุมชนท่าเรือ 2000
ทั้งนี้ให้อำเภอเมืองนราธิวาสดำเนินการดังนี้
1.จัดให้มีทางเข้า-ออกเพียง 1 ทางและใช้สิ่งกีดขวาง ลวดหนามหีบเพลงปิดช่องทางเข้าทางออกอื่นๆ
2.จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควบคุมการเดินทางเข้า-ออก โดยมีการสังเกตอาการ วัดอุณหภูมิ และกำชับทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
3.จัดให้มีการลงทะเบียนหรือสแกนแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” หรือ “ไทยชนะ”

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ในเขตพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาสอีก 6 แห่ง ประกอบด้วย หาดนราทัศน์,หาดอ่าวมะนาว,สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา,สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,ลานนกเงือกและสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส ทั้งนี้ห้ามผู้ใดเข้า-ออกชุมชนหรือสถานที่ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตซึ่งจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส ที่มิได้ถูกปิดชุมชนหรือสถานที่ มิให้ออกจากเคหสถานในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube