fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“ศักดิ์สยาม” ลุยยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการรถไฟ

Featured Image
รัฐมนตรีฯ คมนาคม ติดตามแผนฟื้นฟูการรถไฟฯ พร้อมสั่งทำแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน

 

 

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/แผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ซึ่งผู้แทนการรถไฟฯ ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

 

การรถไฟฯ ได้รายงานความคืบหน้าของ (ร่าง) แผนวิสาหกิจการรถไฟฯ ปี 2566 – 2570 (แผนฟื้นฟู) ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ พัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน (Enhance Competitive Advantage), พลิกฟื้นธุรกิจหลัก (Core Business Turnaround),

 

พัฒนาและสร้างรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการขนส่งระบบราง (Non-core Business Enhancement), ปรับรูปแบบธุรกิจสู่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบราง (Become Platform Provider), ปฏิรูปองค์กรให้สอดคล้องกับการฟื้นฟู (Organizational Reform), พัฒนาระบบรางด้วย BCG Model (BCG Model Incorporation)

 

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้รายงานแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดหารถจักรและล้อเลื่อน, การโอนสัญญาและสิทธิในที่ดินให้บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด, การเพิ่มพันธกิจของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับทราบผลการดำเนินการและมีข้อสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการ ดังนี้

 

1. ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทำแผนการปฏิบัติการ (Action Plan) ให้ชัดเจนเพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ให้มุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

3. ให้การรถไฟฯจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานจากยุทธศาสตร์ข้างต้นที่สามารถดำเนินงานได้ทันที เช่น การจัดสรรเส้นทางการเดินรถไฟให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และดึงดูดเอกชนมาร่วมลงทุน

4. ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในประเด็นการโอนสัญญาและสิทธิในที่ดินให้บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เห็นควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดการจัดทำแผนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

5. ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทำข้อมูลเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการเพิ่มรถจักรและล้อเลื่อนเพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์และเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน และทำให้การใช้โครงข่ายทางรางเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube