fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ก.แรงงานออกมาตรการช่วยลดภาระผู้ประกอบกิจการ

Featured Image
กระทรวงแรงงาน ออกมาตรการช่วยลดภาระผู้ประกอบกิจการพัฒนาทักษะลูกจ้างสู้โควิด-19

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ กพร.ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ต้องพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้างโดยการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ลูกจ้างผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือผ่านการรับรองความรู้ความสามารถก่อนหน้านี้

กระทรวงแรงงานได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโดยลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปี พ.ศ. 2564 จากอัตราร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างที่ผู้ประกอบกิจการต้องจ่ายตามสัดส่วนจำนวนลูกจ้างที่ไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือไม่มีลูกจ้างผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือไม่มีลูกจ้างผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่ครบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการเพิ่มเติมในการลดสัดส่วนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ประกอบกิจการที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้ประกอบกิจการซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน หรือมีลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

หรือมีลูกจ้างผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ปรับลดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในปี พ.ศ. 2564 ผู้ประกอบกิจการนั้นไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และได้มีการขยายระยะเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตรจากเดิมกำหนดให้ยื่นภายใน 60 วัน ขยายเวลาเป็น 90 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึก แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2565

สำหรับ มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ และเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน เป็นการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการให้เดินหน้าประกอบธุรกิจต่อไป รักษาการจ้างงานของลูกจ้าง และยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานที่เป็นลูกจ้างของตนเอง เพื่อให้พร้อมกับการฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube