fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

อาเซียน-สหรัฐฯเคาะแผนร่วมมือการค้าลงทุน

Featured Image
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ เคาะแผนความร่วมมือการค้าการลงทุนฉบับใหม่

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ฉบับใหม่ สำหรับปี 2564–2565 ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือที่สำคัญ อาทิ การค้าดิจิทัล การอำนวยความสะดวกทางการค้า การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน การส่งเสริม SMEs และความร่วมมือด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม โดยจะมีกิจกรรมความร่วมมือที่น่าสนใจ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ การพัฒนาความพร้อมให้กับ SMEs ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ และการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อม

คาดว่าแผนงานดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้อาเซียนเกิดการปรับตัวและฟื้นฟูทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่า ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคี โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบขององค์การการค้าโลก

โดยอาเซียนและสหรัฐฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน และมุ่งมั่นที่จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยจะดำเนินนโยบายด้านการค้าและการลงทุนที่เปิดกว้าง ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัล และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยาและวัคซีนที่มีคุณภาพ ตลอดจนยึดมั่นในกติกาการค้าโลกที่โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการขององค์การการค้าโลก

ทั้งนี้ ในช่วงมกราคม-กรกฎาคม 2564 การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ มีมูลค่ารวม 31,725.67 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.41 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube