fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

เชื่อม“SME Big Data”ยกระดับขีดแข่งขัน

Featured Image
สภาหอการค้าฯ จับมือ สสว. เชื่อมข้อมูล “SME Big Data” ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน SME ไทย

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสนับสนุนให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด–19 ที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างหนัก

โดยสภาหอการค้าฯ ได้เข้าพบกับผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งได้ร่วมมือกับธุรกิจค้าปลีกและธนาคารพาณิชย์ จัดทำโมเดลต้นแบบ (Sandbox) เชื่อมโยงข้อมูลคู่ค้า เพื่อให้ SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีธุรกิจขนาดเล็กผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินแล้วประมาณ 3,000 ราย พร้อมทั้งจะขยายผลไปยัง SME 5 แสนราย ภายในปี 2564

โดยแนวทางในการช่วยเหลือ SME นี้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สสว. ร่วมกันผลักดันและเชื่อมโยงการขยายผลโมเดลดังกล่าว จนเกิดเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลในระบบ SME Big Data ระหว่าง สสว. และ สภาหอการค้าฯ โดยทั้งสององค์กรจะได้ร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลของ SME และนำไปพัฒนา ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลภาคการพาณิชย์ การค้า การบริการ และการผลิต รวมถึงการพัฒนาระบบ Data Service เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทย

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ผู้ประกอบการ SME ถือเป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมี SME เป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 99.54 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ หรือมีจำนวนมากกว่า 3.1 ล้านราย มีการจ้างงานกว่า 12.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.70 ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่เกิดจาก SME ประมาณร้อยละ 34.2 ของ GDP ทั้งประเทศ ดังนั้น การส่งเสริม SME ให้เข้มแข็งจึงเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube