fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

จัดระเบียบนำเข้าเกลือต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใช้ชัดเจน

Featured Image
“พาณิชย์” จัดระเบียบนำเข้า เกลือ ใหม่ ต้องขึ้นทะเบียนแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ชัดเจน มีผล 4 ก.ย.นี้

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ซึ่งก่อนนำเข้า ผู้นำเข้าจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเกลือต่อกรมการค้าต่างประเทศ (https://bit.ly/3qnGe2c) ขณะนำเข้า ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) หรือหลักฐานอนุญาตให้ส่งออกที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจจากประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออก แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้า และหลังนำเข้าต้องรายงานการนำเข้า การครอบครอง และวัตถุประสงค์การใช้ต่อกรมการค้าต่างประเทศทุกเดือนด้วย (https://e-report.dft.go.th) โดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

โดยประกาศดังกล่าวเป็นการจัดระเบียบการนำเข้า เพื่อให้ทราบว่าเกลือที่นำเข้ามามีวัตถุประสงค์ไปใช้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรืออุตสาหกรรม เพื่อสามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างดำเนินการออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศเพื่อกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเกลือ การรายงาน และการตรวจสอบเกลือ

ดังนั้น ในช่วงนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ผู้นำเข้าที่ยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวผู้นำเข้าส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศ ขอให้ติดต่อ ทำบัตรประจำตัวฯ กับกรมการค้าต่างประเทศไว้ก่อน และเมื่อประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ มีผลใช้บังคับในวันที่ 4 กันยายน 2564 แล้ว กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดระบบให้ผู้นำเข้าขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเกลือต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube