fbpx
Home
|
อาชญากรรม

แนะสังเกตุอาการหลังกลับจากสงกรานต์

Featured Image
ปลัด กทม. ห่วงโควิด-19 แพร่ระบาด กำชับบุคลากรสังเกตอาการหลังกลับจากสงกรานต์

 

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร อาจเดินทางท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนา หรือมีการจัดกิจกรรมภายในครอบครัว ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้มีหนังสือวิทยุ ด่วนที่สุด ที่ กท 0708/23 ลงวันที่ 13 เมษายน 2565 ถึงหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการ ดังนี้ ในช่วงสงกรานต์ ให้สำนักงานเขต กำกับติดตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจัดกิจกรรม และเฝ้า
ระวังไม่ให้มีการฝ่าฝืนในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรม โดยให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

ในช่วงหลังกลับจากสงกรานต์ ให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ดังนี้ 1. สังเกตอาการตนเอง 7-10 วัน และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด 2. หากพบว่ามีอาการหรือมีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นลบให้พิจารณาตรวจซ้ำเมื่อครบ 7 วัน หรือเมื่อมีอาการ 3. ในช่วงสังเกตอาการเลี่ยงการพบปะผู้คนโดยไม่จำเป็น หากต้องพบผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 4. พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (Work from Home) ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube