fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ

Featured Image

          ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติและวันนี้ยังเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

การศึกษาคือรากฐานที่สำคัญของชีวิต

          การศึกษานั้นเป็นรากฐานที่ทำให้คนเราพัฒนา สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมและประเทศชาติ วันนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษา ย้อนกลับไปในอดีต การเรียนในวัยเด็กหรือประถมศึกษาของไทยนั้น มักจะเรียนที่ บ้าน วัด วัง เป็นแบบนี้ตั้งแต่ช่วงสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 

          ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงได้เริ่มวางรากฐานการประถมศึกษาของไทยขึ้นมา โดยเริ่มจากตั้งโรงเรียนขึ้นในพระบรมมหาราชวังก่อนที่จะขยายไปตามหัวเมืองต่างๆ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 6 ก็ได้สืบต่อดูแลเรื่องการศึกษา ที่เด่นๆ คือ 

  • ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • จัดสร้างโรงเรียนเพาะช่าง 
  • จัดตั้งโรงเบญจมราชาลัย
  • โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นประถม
  • โรงเรียนพาณิชยการ 
  • ออกตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาภาคบังคับ ให้เด็กอายุ 7-14 ปี เล่าเรียนหนังสือโดยไม่เสียค่าเล่าเรียน

          การออกตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาภาคบังคับนั้นเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2464 ตอนแรกกระทรวงศึกษากำหนดให้วันที่  1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ หลังจากนั้นก็ได้กำหนดวันใหม่เป็นวันที่ 25 พฤศจิกายนตรงกับวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวแทน

          วันนี้ก็จะจัดนิทรรศการต่างๆ จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน พูดคุยถึงแนวทางที่จะเสริมให้การศึกษาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น วันนี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยผลักดันการศึกษายิ่งในช่วงโควิดแบบนี้ การเรียนอาจจะทำได้ยากและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ยังไงก็อย่าลืมใส่ใจลูกหลานให้มากขึ้น ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่ ไอ.เอ็น.เอ็น. 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube