fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

1 สิงหาคม วันสตรีไทย

Featured Image

          วันสตรีไทย นั้นตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ 

          ในปี 2546 ได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีไทย เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงชาวไทยมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ เทียบเท่ากับสตรีสากลของหลายประเทศ 

          วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2546 ได้มีพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงานโครงการรวมพลังสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี และพระราชทานวันสตรีไทย 

โดยมีใจความสำคัญที่ถูกใช้เป็นหลักจนมาถึงวันนี้ว่า 

          “สตรีไทยในยุคปัจจุบัน มีความคิดที่ก้าวหน้า และทันสมัยมากขึ้น จึงมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ การสั่งสม ภูมิปัญญาของสตรีไทย ที่สืบเนื่องกันมานับแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของชาวไทย และการที่จะธำรงความภาคภูมิใจนี้ไว้ให้ยั่งยืน ย่อมเป็นหน้าที่ของสตรีไทยทุกคน ที่จะต้องช่วยกันรักษา และเชิดชูเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไปโดยไม่ขาดสาย

           เนื่องในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสตรีไทย ข้าพเจ้าจึงขอฝากความคิดเห็นว่า สตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น 4 ประการ คือ

  • ประการแรก พึงทำหน้าที่ “แม่” ให้สมบูรณ์ โดยทำให้ครอบครัวบังเกิดความรัก และความอบอุ่น มีความเข้าใจและไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน แม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยความเมตตา และสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรีไทยทำเช่นนี้ได้ เด็กไทยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดี และช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่าง ๆ ในสังคมไทย
  • ประการที่สอง พึงทำหน้าที่ของ “แม่บ้าน” ให้ดีโดยทำให้บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอันอบอุ่น ของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร
  • ประการที่สาม พึง “รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย” ผู้มีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส รวมทั้งธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีตให้เป็นที่ชื่นชมของนานาชาติตลอดไป
  • ประการที่สี่ พึง “ฝึกฝนตนเอง” ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน มีความประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความสามัคคี ในหมู่คณะไว้ให้มั่นคง 

          หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 4 ประการ นี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศชาติมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจักเป็นที่ยกย่อง ชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป”

          สตรีในปัจจุบัน 

          หากมองดูถึงบทบาทของสตรีในปัจจุบัน ก็จะเห็นว่าเป็นไปในแนวทางที่ดีมากขึ้น ผู้นำหลายคนทั้งในด้านการเมือง การทำงาน บริษัท หัวหน้างาน กีฬา ฯลฯ ก็เป็นสตรีมากขึ้นจากในอดีต นอกจากนี้ผลงานก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ทุกคนเท่าเทียมกัน สตรีก็สามารถเป็นผู้นำได้ หลายครั้งเหล่าสตรีก็เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสังคมด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเรียกร้องสิทธิที่ควรได้ให้กับเหล่าสตรีทั่วโลก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในบางสังคม บางจุดก็ยังมีเรื่องที่ต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมมากขึ้น ไม่ใช่แค่ในประเทศ เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียว

          เนื่องในวันสตรีไทยนี้เอง ไอ.เอ็น.เอ็น. ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่ ไอ.เอ็น.เอ็น. 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube