ก.แรงงานเล็งจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งชาติ

ปลัดกระทรวงแรงงาน หารือผู้บริหารระดับสูง จัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ พัฒนาทักษะ ป้อนตลาดในอนาคต

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ โครงการวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 โครงการวิจัยที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ผลการประชุมหารือกับที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาข้อมูลรองรับศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ โครงการพัฒนาระบบ Job Demand Open Platform เพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมแรงงานและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการแรงงานในอนาคตของประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงร่างแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ และจัดตั้งหน่วยประสานงานวิจัยแรงงานแห่งชาติ และ ร่าง Road Map การดำเนินงานของศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ หรือ NLRC รวมทั้งวาระอื่นๆ เรื่องการสัมมนาเชิงวิชาการในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close