กาฬสินธุ์ โรงเรียนพึ่งตนเอง ตามหลัก ศก.พอเพียง

โรงเรียนในแถบเทือกเขาภูพาน กาฬสินธุ์ ระดมสมองถอดบทเรียน โรงเรียนพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ (สพป.) เขต 3 อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สูงเนินโมเดล) ซึ่งเป็นนโยบายของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda)ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และเขต 3 คณะผู้บริหารจากโรงเรียนใน อ.คำม่วง ซึ่งเป็นโรงเรียนในแถบเทือกเขาภูพาน เข้าร่วมการระดมสมอง เพื่อการสรุปบทเรียน

นายชนินทร์ คะอังกุ ผอ.โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม กล่าวว่า โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนชั้น ป.1-6 จำนวน 135 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 คน เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2555 ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเวลา 10 ปี ร่วมกับชุมชน ครู ในการแก้ปัญหา และการนำกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA สร้างภูมิคุ้มกันพัฒนายั่งยืน มีเป้าหมายชัดเจน ด้วยกลยุทธ์สร้างเครือข่ายที่หลากหลาย สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์โรงเรียน จัดการเรียนรู่สูความยั่งยืน คือประหยัด อดออม เพิ่มรายได้ มีหุ้นส่วนในกิจกรรมโรงเรียน มีการออมทุกวัน ขณะที่ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล อ.คำม่วง หนึ่งในโรงเรียนเครือข่าย 9 โรงเรียน โครงการโรงเรียนพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการ คือความร่วมมือกันของเครือข่ายหลากหลาย ทั้งโรงเรียนชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์ศึกษาชุมชน นวัตกรรม เช่น ตุ๊กตาดินเผา ร้านตัดเย็บ เสื้อผ้าแพรวา ให้ชุมชนคนผู้ไท ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของ จ.กาฬสินธุ์

ข่าวน่าสนใจ

Close