กลุ่มเบญจจินดาร่วมกับเทศบาลหนองปรือเดินหน้าSmart City

บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เดินหน้า Smart City ร่วมมือกับเทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุรี MOU สู่เมืองต้นแบบ

บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เดินหน้า Smart Cityผนึกกำลัง เทศบาลเมืองหนองปรือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ศึกษา การติดตั้ง และบริหารโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารโทรคมนาคม เสาอัจฉริยะ (Smart Pole) และเทคโนโลยี Smart City (เมืองอัจฉริยะ) สู่เป้าหมายนำเทคโนโลยีมาเสริมสร้างเมืองให้น่าอยู่ ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ชลบุรี และ นายพิรชัย เบญจรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้
ตามที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มีการเตรียมพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาล ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ สามารถบูรณาการข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน รวมบริการต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาของส่วนรวม มุ่งทำให้สภาพแวดล้อมของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดจนก่อให้เกิดผลผลิตมากขึ้น
เทศบาลเมืองหนองปรือ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาล ให้เป็นเมืองต้นแบบของ Smart City ด้วยการดำเนินการต่างๆ เช่น การวางโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารโทรคมนาคม มีเสาอัจฉริยะ Smart Pole ที่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ติดตั้งอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) และระบบควบคุม จัดการแบบรวมศูนย์ เมืองอัจฉริยะ ซึ่งทาง เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้คัดเลือกพันธมิตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการพัฒนาโครงการ Smart City มาร่วมดำเนินการ

โดยเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เลือก บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ซึ่งมีประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ให้เข้าศึกษา เตรียมการก่อนการติดตั้ง และวางระบบ ซึ่งการศึกษานี้จะครอบคลุมเรื่อง การติดตั้งและซ่อมบำรุงเครือข่ายสาย Fiber Optic การติดตั้งและซ่อมบำรุงเสาและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม การพัฒนาเสาอัจฉริยะ Smart Pole การพัฒนาซอฟแวร์บริหารจัดการเมือง และอุปกรณ์ต่างๆ บนเสาอัจฉริยะ แบบรวมศูนย์ให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลเมือง (City Data Platform) เพื่อให้สอดรับกับกระบวนการเป็น Smart City ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายพิรชัย เบญจรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) กล่าวว่า UTE มีแผนการดำเนินการพัฒนาโครงการ Smart City ร่วมกับเมืองสำคัญๆ ในประเทศไทยอีก 10 เมือง ตามเป้าหมายเพื่อให้เมืองต่างๆเป็น Smart City อย่างครบวงจรภายในปี 2563

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close