super worker

  • Breaking News

    เฟ้นหาหัวกะทิป้อนอุตสาหกรรมขนส่ง

    นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต เป็นรากฐานสำคัญ ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นกลไกที่ส่งผ่านมูลค่าของสินค้า …

    อ่านต่อ »
Close