ทัพยกเหล็กไทย วางมาตรการป้องกันโควิด-19

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ขานรับนโยบายภาครัฐ วางมาตรการป้องกันโควิด-19

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ออกประกาศ เรื่อง มาตรการในป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีใจความว่า ตามที่ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่งดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน รวมทั้งขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ผู้ร่วมกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อและเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง นั้น

โดยอาศัยตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ให้เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามมาตรการในป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังต่อไปนี้

1.สำนักงานเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
1.1.ให้สำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ มีการเตรียมเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือพร้อมทั้งหน้ากากอนามัยไว้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่หมั่นล้างมือและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่
1.2.ปฏิบัติตามนโยบาย Work from home ของการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563 โดยห้ามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสมาคมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ให้ประสานงานผ่านทางโทรศัพท์ Line และ อีเมล ทั้งนี้ อาจมีเจ้าหน้าที่สมัครใจมาประจำที่สำนักงานฯ ได้
1.3.การจัดประชุมของสมาคมฯ ให้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อคัดกรองผู้เข้าประชุมบริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายและให้ล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องประชุม แจกหน้ากากอนามัยให้ทุกคนสวมใส่ตลอดเวลาในการประชุม จัดที่นั่งให้ห่างกัน บางกรณีอาจดำเนินการประชุมโดยผ่านระบบออนไลน์ 1.4 เมื่อมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก ให้ไปพบแพทย์โดยด่วน และรายงานผลตรวจทางการแพทย์ให้สมาคมฯ ทราบในทันที เพื่อจะได้ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป

2.นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม
2.1.ให้นักกีฬางดออกนอกบริเวณสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อม เว้นเสียแต่เดินทางไปสอบหรือมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น ทั้งนี้ให้ขออนุญาตหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อพิจารณาเป็นเฉพาะรายบุคคล
2.2.ให้ผู้ฝึกสอนสามารถเดินทางออกนอกบริเวณสถานที่ที่เก็บตัวฝึกซ้อมได้เพียงเฉพาะปฏิบัติภารกิจและมีเหตุจำเป็นเท่านั้น
2.3.ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทุกวัน จัดวางเจล หรือแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ตามจุด ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันและทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู และราวบันได เป็นต้น
2.4.ในการรับประทานอาหารให้แยกนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงออกจากกัน กำหนดให้นักกีฬาชายเข้ารับประทานอาหารเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณห้องรับประทานอาหารก่อนที่จะให้นักกีฬาหญิงเข้ารับประทานอาหารอีก 30 นาที โดยกำหนดให้มีที่นั่งห่างออกจากกัน
2.5.สำหรับนักกีฬาที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือไปสอบ ให้ตรวจคัดกรองก่อนเข้าสถานที่พัก หรือสถานที่ฝึกซ้อม โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองนี้สมาคมฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
2.6.กรณีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก ให้นาวาตรีหญิง อารีย์ วิรัฐถาวร ประสานกับ นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล ดำเนินการตามขั้นตอนโดยด่วน และรายงานผลตรวจทางการแพทย์ให้สมาคมฯ ได้รับทราบในทันที เพื่อจะได้ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุข กองพันพัฒนาที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.7.หากตรวจพบนักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่ ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้ดำเนินการสอบสวนบุคคลนั้น ๆ ว่าเดินทางหรือพบกับผู้ใดบ้าง ตลอดจนใช้ยานพาหนะใดบ้าง ให้ดำเนินการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่พักและยานพาหนะทั้งหมดและรายงานให้สมาคมฯ กองพันพัฒนาที่ 3 ได้รับทราบในทันที เพื่อจะได้ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.การจัดการแข่งขันและการจัดการอบรม
3.1.ให้ผู้จัดการแข่งขันหรือผู้จัดการอบรม ในส่วนจังหวัดและส่วนภูมิภาค หลีกเลี่ยงหรือเลื่อน การจัดการแข่งขันการจัดการอบรมออกไปก่อน
3.2.สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จะเลื่อนการจัดการแข่งขันและการจัดการอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและได้รับการอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3.การจัดการแข่งขันและการจัดการอบรมรายการต่างๆ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จะกำหนดวันเวลาอีกครั้งและแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close