สผ.สรุปผลจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพิ่มการเก็บคาร์บอน

สผ.สรุปผลจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนิน “โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน”

นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน” ถือเป็นโครงการหนึ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญ ที่จะปกป้อง อนุรักษ์ คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้กับป่าพรุที่มีคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ในเรื่องการลดลงของพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง การทำลายหรือบุกรุกป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงปัญหาไฟป่า เพื่อให้เยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแลรักษาป่าพรุ ซึ่งช่วงที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุกว่า 80 ครั้ง สร้างความเสียหายอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อม สิ่งที่โครงการดำเนินงานมาจะประสบผลสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเยาวชนที่ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าพรุ

ข่าวน่าสนใจ

Close