กรมส่งเสริมฯ คนพิการต่อยอดอาชีพคนพิการแบบ New Normal จัดอบรมอาชีวบำบัด หลักสูตร “เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม”

วันที่ 6 ส.ค. 63 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ จัดการ “อบรมอาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพสู่ชีวิตวิถีใหม่” โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี
เนื่องด้วยสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างแพร่หลาย จนทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งต้องมีการปรับตัวและแสวงหาความรู้ด้านอาชีพใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด พก.
โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดอบรมฯ จำนวน 4 วิชาชีพ ได้แก่ การแปรรูปเห็ดนางฟ้า การเพ้นท์แก้ว การเย็บปักผ้า และการจัดดอกไม้สด ให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก และเพื่อเป็นการต่อยอด สร้างอาชีพและรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถประกอบอาชีพวิถีใหม่ได้


พก. จึงได้จัดการ “อบรมอาชีวบำบัดสร้างสรรค์อาชีพสู่ชีวิตวิถีใหม่” หลักสูตรวิชาชีพ “การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม” ซึ่งเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และการจัดตู้ปลาสวยงามและเพาะพันธุ์พรรณไม้น้ำ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการจาก 7 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน
“ขอขอบคุณกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่บูรณาการการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ที่เป็นผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ซึ่งในอนาคตสามารถต่อยอดเป็นอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อีกทั้งเป็นการสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการอีกด้วย”

ข่าวน่าสนใจ

Close