กทม.ยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น”ประกายเพชร”

กทม.ยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกและมีโอกาสได้นำเสนอผลงาน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ทำให้เกิดแรงจูงใจในการฝึกฝนพัฒนาตนเองสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่ 15 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุ 15-25 ปี มีภูมิลำเนาและกำลังศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีและได้แสดงบทบาทที่เหมาะสม รวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการนำเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) โดยมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 64 ผลงาน แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา, ด้านนันทนาการ, ด้านศิลปวัฒนธรรม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านพัฒนาเยาวชน, ด้านสื่อมวลชน, ด้านคุณธรรมและจริยธรรม, ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม, ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และด้านอาชีพ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าชื่นชมและแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)โล่รางวัลและการเชิดชูเกียรติที่ได้รับในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความสุขต่อตนเองแล้ว ยังได้สร้างความปลาบปลื้มใจและความภาคภูมิใจให้กับบิดา มารดา ผู้ปกครองและคณาจารย์ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆเยาวชน ขอให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close