รองอธิบดีกรมการศาสนา ร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญต้นเทียนพรรษาวัดจันทาราม (ท่าซุง)

นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา, ดร.ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์ และคุณสุพิชญา ไพฑูลย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญต้นเทียนพรรษา พระราชทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายเป็นพุทธบูชา แด่ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ดร.ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์ รองประธานอนุกรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มจร. และ คุณสุพิชญา ไพฑูลย์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญต้นเทียนพรรษา พระราชทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายเป็นพุทธบูชา แด่ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี โดย คณะอนุกรรมการ ฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยช่วงเวลา ๑๔.๓๐ น. ขบวนรถอัญเชิญถึงหน้าพระอุโบสถ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี เจ้าหน้าที่ทหารสัญญาบัตร อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และพัดรองที่ระลึก โดยมี นางศรีนวล ลัภภิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ดร.ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์ รองประธานอนุกรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มจร. และ คุณสุพิชญา ไพฑูลย์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ

บรรยากาศในพิธีเริ่มจาก ท่านรองอธิบดีกรมการศาสนา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพิธีกรเชิญทุกท่านร่วมสมาทานศีลห้า พระสงฆ์ให้ศีล ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ กล่าวรายละเอียด การถวายต้นเทียนพรรษา พระราชทาน และกล่าวคำถวายเทียนพรรษา รวมทั้งเชิญท่านรองอธิบดีกรมการศาสนา และ คุณสุพิชญา ไพฑูลย์ เข้าถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และพัดรองที่ระลึกแก่เจ้าอาวาส วัดจันทาราม (ท่าซุง) จากนั้น คุณสุพิชญา ไพฑูลย์ และคณะอนุกรรมการฯ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แก่พระสงฆ์ พระสงฆ์กล่าวคำอนุโมทนาและกรวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธี

ข่าวน่าสนใจ

Close