พม.ถกแนวทางต้านการค้ามนุษย์หวังยกระดับจากTier2

พม.ถกแนวทางขับเคลื่อนงานต่อต้านการค้ามนุษย์ หวังยกระดับจากTier2 ตามข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการค้ามนุษย์ หรือ Trafficking in Persons Report ประจำปี 2563 (TIP Report 2020) ของสหรัฐอเมริการ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนะสำคัญในรายงาน TIP Report ประจำปี 2563 ทั้งด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ด้านคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และด้านป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ จำนวน 16 ข้อ อีกทั้งมีการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน และปิดจุดอ่อนที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาการการค้ามนุษย์เพื่อรักษาระดับของประเทศไทย และยกระดับให้ดีขึ้นในปีต่อไป

รมว.พม.ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมทุกหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งได้ร่วมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 จนส่งผลให้สหรัฐอเมริกาคงระดับประเทศไทยในรายงาน TIP Report ประจำปี 2563 ในระดับ 2 (Tier 2) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากรัฐบาลไทยยังคงเพิ่มความพยายามอย่างสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยรวมอย่างต่อเนื่อง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close