เร่งช่วยหญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมช่วงโควิด-19

สค. ช่วยเหลือพนักงานหญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

น.ส.อุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ต้อนรับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท.และตัวแทนพนักงานหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อขอให้ความช่วยเหลือพนักงานหญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม จากสถานการณ์ covid-19 ซึ่งเป็นทั้งแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่ที่ตกงาน และสตรีพิการทางการได้ยิน รวมจำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ขอให้ประสานสถานประกอบการให้รับพนักงานหญิงกลับไปทำงานด้วย โดยขอให้ สค. ช่วยเหลือใน 3 ประเด็น คือ ขอสนับสนุนเงินเยียวยา หรือเงินสงเคราะห์สตรี และครอบครัวกรณีได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ,การฝึกอาชีพให้แก่ สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว สตรีตกงาน ในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และขอรับการสนับสนุนนมผงและสิ่งของยังชีพที่จำเป็นสำหรับพนักงานหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกให้ออกจากงาน และพนักงานที่คลอดบุตรแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร

 

นางสาวอุษณี เปิดเผยว่า คสรท. และผู้แทนหญิงตั้งครรภ์ เข้าพบในวันนี้ มีข้อเรียกร้องเพื่อขอความช่วยเหลือใน 2 ส่วน ได้แก่ การเสนอหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าเพศ หรือ วลพ. ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างงานด้วยเหตุแห่งเพศหรือจากการตั้งครรภ์ ซึ่ง สค.จะเสนอเรื่องนี้ คณะกรรมการ วลพ. ต่อไป สำหรับในส่วนของการขอรับความช่วยเหลือทั้ง 3 ประเด็น สค. ยินดีรับพิจารณาให้การช่วยเหลือตามภารกิจ โดยการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แก่สตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนตามหลักเกณฑ์ของ พม. พร้อมทั้งเปิดรับให้พนักงานหญิงตั้งครรภ์ เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ที่ให้บริการฟรี ด้านที่พัก อาหาร และฝึกอาชีพ
และ สค.จะพิจารณาให้การช่วยเหลือนมผง อาหารเสริม และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการยังชีพให้กับพนักงานหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบความเดือดร้อนดังกล่าวด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close