สบส.จับมือ พพ. ออกแบบอาคารเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

สบส. จับมือ พพ. ออกแบบอาคารสถานพยาบาลสมรรถนะสูง ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส.และนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กรม พพ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ณ อาคารกรม สบส. กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

นพ.ธเรศ ให้สัมภาษณ์ว่า การออกแบบอาคาร นอกจากความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยในการจัดการพื้นที่ใช้สอยและความสวยงามแล้ว ต้องคำนึงถึงการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วย เพราะการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในตัวอาคารจำเป็นต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน หากคำนึงถึงประสิทธิภาพด้านพลังงานตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการออกแบบ อาคารนั้น ๆ จะมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานได้คุ้มค่ากว่าอาคารทั่วไป เกิดผลประหยัดในระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นปริมาณมหาศาลต่อปี

ด้าน นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สำหรับ สาระสำคัญของ MOU ฉบับนี้ ประกอบด้วยความร่วมมือกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ร่วมมือกันในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 2) ร่วมมือกันสนับสนุน กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย สู่ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 3) ร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 4) กรม สบส.ให้ความร่วมมือในการส่งแบบอาคารก่อสร้างใหม่ หรือการดัดแปลงอาคาร เข้ารับการตรวจประเมิน และรับรองแบบอาคารเพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจากกรม พพ. ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงบทบาทภารกิจของทั้ง 2 หน่วยงาน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวน่าสนใจ

Close