เกษตรฯส่ง”นราพัฒน์”ย้ำชัดจุดยืนต่อรัฐมนตรีเกษตร71ประเทศ

เกษตรฯ ส่ง "นราพัฒน์" ย้ำชัดจุดยืนต่อรัฐมนตรีเกษตร 71 ประเทศ "เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาด"

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตร ครั้งที่ 12 (12th Berlin Agriculture Minister’s Conference) ซึ่งเป็นการประชุมที่มีรัฐมนตรีเกษตรจาก 71 ประเทศเข้าร่วม เพื่อร่วมกันหารือด้านนโยบายภายใต้หัวข้อหลัก “การค้าเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ความหลากหลาย และโภชนาการที่ยั่งยืน” และร่วมกันหารือแนวทางที่จะทำให้การค้าสินค้าเกษตรและอาหารช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในเป้าหมาย 1 คือ การขจัดความยากจน (No Poverty) และเป้าหมาย 2 คือ การขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในแถลงการณ์ของรัฐมนตรีจาก 71 ประเทศ ได้เน้นย้ำสิ่งที่เป็นนโยบายของเกษตรของประเทศไทย ว่า การพัฒนาภาคการเกษตรในเฉพาะในชนบท จะต้องมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์
เพื่อเอื้ออำนวยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเพื่อทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเข้มแข็ง การผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการค้าของประเทศไทยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยของไทยมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและสอดคล้องต่อการพัฒนาด้านอื่นด้วย เช่น สิ่งแวดล้อมความ ความหลากหลายทางชีวภาพ สุขภาพและโภชนาการของผู้บริโภค

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ เห็นชอบกรอบแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (United nation Food and Agriculture Organization) เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นในภาคเกษตรและอาหาร เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มบทบาทของสตรีและเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคการเกษตร เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของ FAO จะดำเนินการต่อยอดข้อเสนอโครงการในการใช้เทคโนโลยี ดิจิตัล เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคเกษตรและอาหารและเข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close