พิธีมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ประจำปี๒๕๖๒

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพ

โดยรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ คือรางวัลของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ถือกำหนดขึ้นในปี ๒๕๔๔ อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยก่อตั้งครบ ๓๐ ปี ประจวบกับในปีเดียวกันนั้นเป็นปีครบรอง ๑๑๐ พรรษาของศาสตราจารย์ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (๒๔๓๕-๒๕๑๙) และครบรอบ ๑๐ ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในสมัยที่นายประภัสสร เสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มี รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ขึ้น ทั้งนี้โดยความเห็นชองของท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์วิรวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิปพงศ์ประพันธ์” มาเป็นชื่อรางวัล

ซึ่งรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ มอบให้นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปลและบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและผลงานเป็นที่ยกย่องกว้างขวาง

สำหรับในปี ๒๕๖๒ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอประกาศเกียรติคุณให้นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์และหรือบรรณาธิการอาวุโส ดังต่อไปนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
๒. หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
๓. นายขรรค์ชัย บุนปาน
๔. นายช่วง มูลพินิจ
๕. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
๖. นายธนิต ธรรมสุคติ
๗. นายธาดา เกิดมงคล
๘. ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
๙. ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
๑๐. นายนิวัฒน์ ธาราพรรค์
๑๑. นายไมตรี ลิมปิชาติ
๑๒. นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
๑๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
๑๔. นางสาวสุรีย์ พันเจริญ
๑๕. นายสาเริง คาพะอุ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close