ปชช.สนใจโครงการปลูกป่าตอบโจทก์ชุมชน

SUPER POLL สำรวจความคิดเห็นประชาชน สนใจ โครงการปลูกป่า กฟผ. ตอบโจทก์ชุมชนที่ รักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอ
ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง พลังงานไฟฟ้ากับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยศึกษาจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,214 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 15 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2562 พบว่า

เมื่อถามถึงการรับรู้ การสื่อสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ กฟผ. ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 50 ปี พบว่า ร้อยละ 39.0 รับรู้เรื่องโครงการปลูกป่าและโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาหรือร้อยละ 11.1 รับรู้เรื่องโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร้อยละ 8.1 รับรู้เรื่องศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ และร้อยละ 2.8 รับรู้เรื่องโครงการห้องเรียนสีเขียว

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความคิดเห็นที่มีต่อการเป็นองค์การที่มีความยั่งยืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่า กฟผ. มีความยั่งยืน ในการดำเนินงานด้านต่างๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการผลิตและจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ร้อยละ 62.3 รองลงมา คือ ด้านการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 16.0 ด้านการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 9.3 ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ด้านการผลิตและส่งไฟฟ้า ร้อยละ 9.1 และด้านการดำเนินธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 3.3

ผอ. ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีการรับรู้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมของ กฟผ. โดยสิ่งที่ได้รับความสนใจมาก คือ โครงการปลูกป่า และโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกระแสสังคมปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการลดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังตอบโจทย์การดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศ และระดับครัวเรือน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม ให้เกิดความยั่งยืนในภาพรวมของประเทศ และในขณะเดียวกันผลโพลยังสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ กฟผ. ที่มีความยั่งยืนในการดำเนินงานทั้งด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวน่าสนใจ

Close