“ต้นกล้าตุลาการ10″เปิดรับสมัครวันนี้-15ม.ค.63

"ต้นกล้าตุลาการ 10" ปลูกฝังคุณธรรมบ่มเพาะเยาวชนคุณภาพสู่สังคม เปิดรับสมัครวันนี้-15 ม.ค.63

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าในปีงบประมาณนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะมีการจัดโครงการ”ค่ายต้นกล้าตุลาการ”รุ่นที่ 10″ระหว่างวันที่ 26 เมษายน- 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ผ่านมาสำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดโครงการต้นกล้าตุลาการต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปีที่ 9 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 1- 9 มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 4,437และผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,114คน นอกจากจะเพิ่มโอกาสให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและการดำเนินงานของศาลยุติธรรมเพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้เป็นเกราะปกป้องสิทธิและเสรีภาพให้แก่ตนเองแล้ว ยังมีการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในวิชาชีพกฎหมายอีกด้วย ซึ่งเยาวชนจะได้ใช้เวลาช่วงเข้าค่าย 6 วัน 5 คืน เพื่อเรียนรู้และค้นหาตัวเองว่าเหมาะกับวิชาชีพนักกฎหมายหรือไม่ ขณะเดียวกันยังมีการนำวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรมจริยธรรมที่งดงามของศาลยุติธรรมและสังคมไทย เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต การทำงานเพื่อสังคม การเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง มาสอดแทรกในกิจกรรมให้เยาวชนนำไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคม

 

 

โฆษกศาลยุติธรรมกล่าวอีกว่า ศาลยุติธรรม ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาบ่มเพาะศักยภาพของเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ และหน้าที่ของประชาชนตามกฎหมาย เมื่อรู้กฎหมายก็จะได้ไม่กระทำผิด และไม่ถูกผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบ ขณะเดียวกันคุณธรรมจริยธรรมที่ปลูกฝังจะเป็นสิ่งคอยกำกับไม่ให้นำวิชาความรู้ทางด้านกฎหมายที่ได้รับไปใช้เป็นเครื่องมือในทางที่ผิด

สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ จะต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุระว่าง 15-18 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศจำนวน 120 คน โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 และจะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ผ่านทางเว็บไซด์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ https://iprd.coj.go.th/th/page/item/index/id/1 และเฟซบุ๊กเพจสื่อศาล และเฟซบุ๊กค่ายต้นกล้าตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวน่าสนใจ

Close