“จุติ”ย้ำขออุปการะเด็กผ่านFBทำไม่ได้

รมว.พม. ยันขอรับอุปการะเด็กผ่านเฟซบุ๊กทำไม่ได้ พร้อมแนะขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรม

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้แชร์ภาพเพจเฟซบุ๊ก ประกาศขออุปการะเด็กทารก และมีการซื้อ-ขาย จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนั้น การแชร์หาคนอุปการะเด็กไม่สามารถทำได้ เพราะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กและกฏหมายบุตรบุญธรรมอยู่แล้ว ซึ่งการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมดำเนินการและดูแลโดยศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ภายใต้สังกัด ดย. กระทรวง พม. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับเด็กไปเป็นบุตรบุญธรรมต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องห้ามที่จะเป็นผู้ปกครองของเด็กตามมาตรา 1587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ,ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ,ต้องเป็นผู้มีรายได้และอยู่ในฐานะที่จะอุปการะเลี้ยงดูเด็กให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ,ต้องมีเวลาเอาใจใส่เด็ก ,ต้องเป็นครอบครัวที่เหมาะสม มีเหตุผลอันสมควรและมีความ
คิดเห็นที่ดีต่อการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามที่ปรากฏในรายละเอียดของรายงานการศึกษาสภาพครอบครัว ,สถานภาพการสมรสในกรณีขอรับเด็กในความอุปการะของ ดย. ผู้ขอรับเด็กควรมีคู่สมรสเพื่อเด็กจะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ และสุดท้ายต้องเป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทุกรายต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอม และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งต้องแสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีการทดลองเลี้ยงดู ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทุกราย ภายใต้การสังเกตุการดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ยกเว้นกรณีผู้ขอรับเด็กเป็นญาติสายตรงกับเด็ก หรือการรับบุตรติดคู่สมรสที่ได้รับยกเว้นทดลองเลี้ยงดู) ส่วนสถานที่ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

สามารถยื่นได้ดังนี้ 1.ผู้มีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ ตึก 60 ปี ชั้น 2 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์บ้านเด็กหญิงบ้านราชวิถี 2.ผู้มีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ในจังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีสังคมโซเชียลบางคนเห็นด้วยกับการประกาศหาผู้อุปการะเด็กทารก และมีการซื้อ-ขายนั้น ในยุคนี้ไม่ควรมีกระบวนการค้ามนุษย์ เพราะในต่างประเทศมีเยอะมาก ที่ซื้อเด็กไปแล้วนำเด็กไปใช้เป็นแรงงานและเด็กก็ไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งวันนี้ก็ยังปราบไม่หมด

ทั้งนี้ หากพ่อแม่ท่านใดมีปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่สามารถดูแลบุตรได้ สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close